Kvalitetseiendommer til rabatt

Av Peter Wessel - 03.okt.2006 @ 13:08 - Kommentér

Daglig kan vi lese i media om eiendommer som omsettes til rekordpriser. Prisene på næringseiendom har fulgt markedet opp i takt med lavere renter og fallende arbeidsledighet, og flere eksperter har spådd at toppen er nær. Går vi 20 år tilbake, kan vi se at leieprisene for prestisjelokaler i Oslo lå på over 2500 kroner per kvadratmeter, det samme nivået vi nå er i ferd med å se igjen.

 

Men justerer en for inflasjonen er leienivået fortsatt 36 % lavere enn for 20 år siden. Eiendomsprisen har løftet seg betydelig og yielden på næringseiendom har kommet ned, men leienivået har ikke fulgt etter. Følgelig bør en kunne forvente en kraftig vekst i leieprisene de kommende år. Sammenlikner man leienivået i Oslo og øvrige europeiske byer, ser man at prisen i London er 5 ganger hva du betaler i Oslo, Paris 2,5 ganger så dyrt, og Stockholm 50 % høyere.

 

Rentene faller
Ved slutten av fjoråret begynte rentemarkedet å diskontere en høyere inflasjon og lange renter i Norge og utlandet steg. Flere argumenterte i den forbindelse med at eiendomsaksjer i Norden var krevende priset. Denne trenden snudde igjen ved inngangen til 2. kvartal, og siste tre måneder har 10-års renten i USA falt med 60 basispunkter, i Sverige med 40 basispunkter og i Norge med 30 basispunkter til 4 %.

 

Dersom vi antar at de lange rentene forblir uendret og at leieprisen minimum stiger i takt med inflasjonen, bør dagens yield på kvalitetseiendom i Norge på rundt 5,5 % ikke bare holde seg, men også falle ytterligere.

 

Oslo Børs har flere eiendomsaksjer, men de fleste bærer preg av lav fri flyt og begrenset likviditet, siden de ofte er kontrollert av én sterk aksjonær som ikke nødvendigvis vil se det formålstjenlig med høy aksjekurs.

 

På vei mot børs
Norwegian Property* er i dag notert på den norske OTC-listen og er på vei mot Oslo Børs i løpet av året. Selskapet er ment å gi en likvid eksponering mot kvalitetseiendom i Oslo, Bergen og Stavanger. Selskapet eier nå 42 eiendommer (80 % i Oslo) på nesten 600 000 kvadratmeter og har brutto leieinntekter på over 900 millioner kroner.

 

Gjennomsnittlig lengde på leieavtalene er i underkant av 8 år. I porteføljen befinner det seg en rekke profilerte eiendommer som deler av Aker Brygge, hovedkontorene til EDB Business Partner på Skøyen, Leif Høegh bygget i Drammensveien, hovedkontoret til Nordea på Majorstuen, C.J. Hambros plass 2 (Hotell Cæsar), deler av Statoils hovedkontor på Forus osv. Med andre ord sentralt plasserte eiendommer med seriøse, langsiktige leietakere.

 

SEB Enskilda forventer at etterspørselen etter næringseiendom vil øke i takt med sysselsetningsveksten. Sysselsetningen er ventet å øke med 2,25 % i år, sammenliknet med 0,7 % i 2005. Nybygging av kontorlokaler er begrenset, med det resultat at kontorledigheten i Oslo er forventet å falle fra rundt 8 % ved inngangen av året til 5 % i løpet av 2007, og leienivået forventes å stige med 32 % i perioden 2006-2008.

 

God sparebøsse
Norwegian Property handler i dag til en kurs rundt 48 kroner, eller en implisitt yield på i underkant av 6 %. Til tross for fallende arbeidsledighet, økte leiepriser og den siste tids rentefall har kursen kommet noe ned siden selskapets første emisjon på 50 kroner per aksje i mai.

 

Titter vi til Sverige ser man at børsnoterte eiendomsselskaper (Castellum, Faberge, Hovudstaden) har hatt en kursoppgang på rundt 15 % siste tre måneder. De prises nå på en implisitt yield i området 5,0-5,25%, til tross for en ledighet i porteføljen på drøyt 10 %.

 

Dersom Norwegian Property blir priset mer på linje med hva vi ser i Sverige, er kurspotensialet betydelig. En yield på 5,75 % tilsvarer en kurs på 52 kroner, en yield på 5,25% tilsvarer derimot en kurs på hele 71 kroner per aksje.

 Oppsiden er betydelig, risikoen er begrenset. Dette er en god sparebøsse for fremtiden. 


*SEB Enskilda er rådgiver for Norwegian Property og ledet tilretteleggelsen av selskapet sammen med Pareto Securities.


Oljeservice på billigsalg

Av Peter Wessel - 29.aug.2006 @ 13:09 - Kommentér
Amerikanske oljeservice-aksjer bør prises høyere enn de norske.

SEB Enskilda gjennomfører hvert år en stor undersøkelse blant verdens 30 største oljeselskaper. Undersøkelsen kartlegger oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter for inneværende og kommende år. Basert på denne undersøkelsen konkluderer vi med at oljeselskapenes investeringer skal opp med over 30 prosent i år og over 20 prosent de to neste årene.  

Selv om oljeselskapene har økt sine leteinvesteringer betydelig de siste årene, faller den årlige olje- og gassproduksjonen. I 2005 var investeringene opp med 20 prosent, samtidig som produksjonen falt med 1,2 prosent og den samlede reserve-erstatningsraten (hvor mye oljeselskapene finner årlig i forhold til hvor mye de produserer) er for første gang siden oljeeventyret startet, under 80 prosent. Når vi samtidig vet at oljeprisen for øyeblikket ligger rundt USD 70-75/ fat og er over 200 prosent over sitt gjennomsnitt de 20 siste årene, burde dette gi et godt investeringsklima for oilservice-næringen de neste årene. 

Philadelphia Oilservice Index (OSX) består av verdens 15 største oilservice-selskaper, alle amerikanske. Denne  indeksen er opp 10 prosent så lang i år og 20 prosent siste 12 måneder, men likevel ned 15 prosent siden toppen i mai. Historisk har amerikanske oilservice aksjer vært priset høyere enn tilsvarende selskaper i Norge, noe som kan forsvares ut fra størrelse og kvalitet. 

Den forrige toppen ble nådd ved årsskiftet 1997/98. Da handlet amerikanske selskaper til over 25 ganger forventet inntjening, mens de norske oilservice-aksjene ble priset til 20 ganger forventet inntjening. Dette er nå snudd på hodet og i dag prises amerikanske OSX og norske oilservice aksjer likt, på drøyt 11 ganger 2007-inntjening. Justerer vi for det faktum at norske oilservice-selskaper har vesentlig mer gjeld en amerikanske ser vi at de amerikanske oilservice aksjene prises til en rabatt for 2007 (EV/EBITDA) på 15 prosent. Det samme forholdet gjelder i enda større grad dersom vi ser på forventet inntjening 2008. 


I tabellen under er samtlige aksjer som inngår i Philadelphia Oilservice Index (OSX) ramset opp, og det fremgår av tabellen hvordan de ulike aksjene er priset, både på nettoresultatet (PER) og resultat før avskrivninger justert for gjeld (EV/EBITDA). Klikk her for større versjon av tabellen.

 

 

SEB Enskilda har ingen offisiell anbefaling på amerikanske oilservice-aksjer, men vi mener aksjekursen for tilsvarende norske selskaper bør stige 30 prosent de neste 6-12 månedene. Oppsiden fra dagens nivå er drevet av økte investeringer fra oljeselskapene, oppkjøp og fusjoner. Min påstand er at amerikanske aksjer ut fra størrelse, kvalitet og ikke minst (nybyggings-) risiko burde prises høyere en tilsvarende norske (i dag er som nevnt rabatten 15 prosent for 2007).  

Av de amerikanske aksjene i OSX-indeksen kan vi spesielt trekke fram Transocean. Transocean (RIG) er basert i Houston, Texas og er verdens største riggselskap. Selskapet eier og opererer 89 mobile drilling-enheter bestående blant annet av 32 moderne   semisubmersibles rigger/drillskip  og 25 Jackup-rigger. Justert for balanseforskjeller handler Transocean til 15% rabatt til norske oilservice aksjer for 2007 og nesten 30% for 2008 og fremstår i dag som et meget attraktivt kjøp.      

Sareptas krukke

Av Peter Wessel - 04.jul.2006 @ 11:16 - Kommentér
Aker ASA er et holdingsselskap som skaper verdier gjennom forvaltning av sine eierandeler og gjennom oppstart av nye foretningsområder. Ved utgangen av første kvartal 2006 var over 90 prosent av verdiene i Aker listet på Oslo Børs. Verdien av de børsnoterte eierandelene er ca 27 milliarder eller NOK 370/ aksje. Aker Kværner utgjør ca 50 prosent og er den klart viktigste eierposten.

Nye ideer
Eksponering i Aker Kværner, Aker Yards eller andre børsnoterte datterselskaper, kan man få gjennom direkte investeringer i de ulike selskapene.

Det som gjør Aker til en spesielt spennende investering, i tillegg til at man kan kjøpe eierandelene til Aker til over 20 prosent rabatt, er selskapets evne til å komme opp med nye ideer og prosjekter som skaper verdier for aksjonærene i holdingselskapet.

Sommeren 2005 ble Aker American Shipping notert på Oslo børs. Skipsverftet i Philadelphia blir skilt ut i eget selskap og starter bygging av ti produkttankere for egen regning. Verftet som lenge ble ansett for å belaste balansen i Aker er i dag verdsatt til over 3 milliarder, hvorav Aker eier 53,4 prosent.

Senere samme år, noteres Aker Drilling på Oslo Børs. Selskapet bygger to sjette generasjons ultradypvannsrigger på Aker Stord. Selskapet verdsettes i dag til ca 3 milliarder og Aker eier rett over 30 prosent.

Siste børsnoterte spin-off er Floating Production, Aker eier i underkant av 50 prosent og selskapet prises til 1,8 milliarder.


Verdt opp mot 10 mrd.
En rekke nye prosjekter er under utvikling og nærmest fremme ligger Aker Exploration og Aker Seafood Corp (ASC). Av de to kommende prosjektene anser vi ASC som det klart mest spennende. Mens vi foreløpig har verdsatt Exploration til NOK 200 millioner tror vi ASC kan bidra med verdier på mellom 5 og 10 milliarder eller over NOK 100.-/aksje.

ASC skal fiske krill i Antarktis. Krill utgjør verdens største kjente biomasse med forventede volumer på 400-500 millioner tonn. Årlig fanges det i dag kun 100 000 tonn, mens kvotene utgjør 4-5 millioner tonn. ASC har i dag en båt som fisker i området og selskapet planlegger to-tre nye og større båter. Selskapet har en unik, patentert fangstmetode og vi forventer at ASC fisker mer en 500 000 tonn krill innen 2010.


Aksjerabatt
Jeg har nå nevnt en rekke prosjekter, skapt av Aker bare i løpet av de siste 12 månedene. Disse har bidratt med verdier til over 5 milliarder for aksjonærene i Aker og det er en rimelig antagelse at ledelsen også i fremtiden vil fortsette med dette.

Underliggende totale verdier (av kjente prosjekter), fratrukket gjeld er i dag over NOK 450.-/aksje. Aksjen handler i dag med andre ord til en rabatt på mellom 25-30 prosent.

Når en ser på siste historikken de siste 12 månedene og kjenner ledelsens evner til å komme opp med nye verdiskapende ideer, er det uforståelig at markedet velger å prise denne aksjen til rabatt på underliggende verdier.


PA Resources ? en doblingskandidat?

Av Peter Wessel - 07.jun.2006 @ 12:11 - Kommentér

I forrige innlegg argumenterte jeg for en vedvarende høy oljepris og at dette ville påvirke prisingen av norske oljeaksjer på en positiv måte. I SEB Enskildas norske oljeunivers er det i tillegg til Norsk Hydro og Statoil, fire mindre selskaper; Det Norske Oljeselskap (DNO), Altinex (ALX) PA Resources (PAR) og Revus. Kursen på de fire sistnevnte selskapene har utviklet seg høyst ulikt så langt i år, med ALX som den klare vinneren med en oppgang på over 200 prosent. ALX har i denne perioden økt produksjonen fra 3000 fat/dag til over 13 000 fat/dag gjennom kjøpet av danske Denerco. Kursutviklingen forteller oss at viljen til å reprise denne type selskaper først og fremst er avhengig av den daglige produksjonen, snarere enn selskapenes reserveanslag.

SEB Enskilda mener at PAR vil øke sin produksjon fra dagens 5000 fat/dag til 20 000 fat/dag i løpet av året og dermed være gjenstand for en kraftig reprising i markedet de neste 3 til 6 måneder.

 

PAR er et olje- og gasselskap med fokus på utvikling og utvinning av olje og gassreserver. Selskapet er i dag en av de største oljeprodusentene i Tunis og har i tillegg produksjonslisenser og andeler på norsk kontinental sokkel og Ekvatorial Guinea. Sommeren 2005 økte PAR sin eierandel på Didon feltet (Tunis) fra 22,2 prosent til 100 prosent. Feltet startet å produsere i 1998 og produserte i annet halvår 2005, ca 5000 fat/dag. Planen er å øke produksjonen på dette feltet til oppimot 30 000 fat /dag gjennom boring av 3 nye produksjonsbrønner og installasjon av en ny fast produksjonsenhet. Denne innstalleringen har blitt forsinket i.hht selskapets opprinnelige planer, men er nå forventet ferdigstilt i løpet av kort tid.

 

 I forrige uke meldte PAR at de hadde funnet ekstra gassreserver under leteboring på Elyssa-3 (også i Tunis). Et felt, som sammen med Volve feltet i Norge (PAR har en 10 prosent eierandel) kan komme i produksjon så tidlig som i 2007.

 

For å komme frem til en riktig verdi på selskapet kan vi bruke flere metoder:

    1)  En neddiskontert kontantstrøm analyse basert på fri kontantstrøm fra produserende felter i Tunis samt forventet kontantstrøm fra selskapets ytterligere eierandeler gir en verdi på NOK 47/aksje.

    2)  En prising av selskapet basert på reserveanslag (P2) viser at PAR prises til USD 7/fat, mens DNO og ALX til sammenlikning prises til over USD 20/fat. Dersom vi justerer for ulike skatte- og royaltysatser prises PAR til ¼ av ALX og 1/5 del av DNO. Dett burde tilsi minimum en dobling av kursen.


Selv om PA Resources skulle oppleve ytterligere forsinkelser, opererer selskapet i et marked hvor prisen for råolje og gass ventelig vil forbli høy. Selskapets reserver og dermed underliggende verdi vil forbli inntakt og t.o.m stige med økende oljepris.

Kombinasjonen av lav prising og kraftig vekst i daglig produksjon, bør medføre en reprising av aksjen. Nedsiderisikoen er begrenset og oppsiden er betydelig. Sommerens klare kjøpsanbefaling fra SEB Enskilda.


Olje til 100 dollar ingen umulighet

Av Peter Wessel - 09.mai.2006 @ 10:45 - Kommentér
Oljeprisen har det siste året steget fra USD 50 til over USD 70 per fat, og til tross for en rekke spådommer er det få signaler som tyder på et betydelig fall i oljeprisen i nær fremtid.

 

Nok en gang ser det ut som om kombinasjonen av økt politisk spenning, liten ledig global produksjonskapasitet og mangel på raffineringskapasitet er forklaringen på den stadig stigende oljeprisen.

Helt siden invasjonen i Irak 2003 har det vært store forhåpninger om økt oljeeksport fra Irak, men 3 år senere eksporterer landet fortsatt langt mindre en før invasjonen. I Nigeria er oljeeksporten redusert med 25 prosent siste måneder grunnet sabotasje mot landets oljeanlegg. Sist, men ikke minst har Opecs nest største produsent Iran skapt økt politisk spenning i regionen med sitt atomprogram.

Mangel på ledig produksjonskapasitet vil på sikt bli løst, men de nærmeste årene vil dette begrenses av mangel på fagpersonell og liten ledig kapasitet hos utstyrsleverandører. For øyeblikket mener vi at ledig global produksjonskapasitet er under 2 mill fat/dag. Fremover vil dette ventelig øke, men økningen skjer langsomt.

Siden de færreste av oss er forbrukere av ren råolje, er raffineringskapasitet også viktig for utviklingen i oljeprisen. Det er også her begrenset med ledig kapasitet og det tar mange år å bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Påbegynte prosjekter tilsier en årlig kapasitetsøkning på mindre enn en million fat per dag i årene som kommer.

Selv om de fleste eksperter er enige om at det finnes nok olje i verden er dagens høye oljepris et resultat av en lang periode med underinvesteringer i oljefelt, produksjonsutstyr og raffinerier. Det faktum at mesteparten av verdens ledige reserver i tillegg befinner seg i geografiske områder med betydelig politikk usikkerhet gjør ikke saken bedre. Det første forholdet vil ikke bli utbedret på mange år og en ytterliggere tilspissing av konflikten i midtøsten vil fort kunne bringe oljeprisen til nye høyder( $100?).

En fortsatt stigende oljepris vil være gode nyheter for de norske oljeselskapene og SEB Enskilda er fortsatt positiv til sektoren. Selv om Norsk Hydro kursen har steget med nesten 100 prosent siste 12 måneder viser våre regnestykker at aksjen forsatt er lavt priset. Som det fremgår av tabellen under mener SEB Enskilda at samlede verdier i selskapet er over NOK 1400 kr pr. aksje:


 Hydro

 

I tillegg til Hydros oljevirksomhet har selskapet en betydelig virksomhet innenfor aluminium, også her har prisene gått i været siste 12 måneder. Aluminiumsprisen har i perioden steget med over 50 prosent og ligger nær $ 3,000 per tonn. Mange av de samme forholdene som er nevnt for oljemarkedet gjelder også i metallmarkedet. Det har vært en kraftig vekst i etterspørselen, først og fremst fra Kina hvor etterspørsel er opp med 17-20% siste året kombinert med for lave investeringer i smelteverk gjennom en årrekke.

Markedene for Hydros hovedprodukter er veldig sterke og selskapets finansielle posisjon har knapt vært bedre noen gang.  I tillegg bør man ikke utelukke muligheten for at Hydro skiller ut aluminiumsvirksomheten, på samme måte som de gjorde med gjødsel våren 2004.

Denne kombinasjonen vil gjøre at kursen på Norsk Hydro vil forstette å stige fremover.


Oppkjøpsfeber ...

Av Peter Wessel - 04.apr.2006 @ 10:59 - Kommentér
Hva har Norgani , Awilco Offshore, Fast, Electolux i Sverige og Vestas Wind systems i Danmark til felles? De er alle sannsynlige oppkjøpskandidater.

Det norske aksjemarkedet er inne i sitt fjerde år med oppgang og kursene er opp mer enn 300 prosent siden bunnen i 2003. Vi ser likevel ytterligere oppside i markedet drevet av god inntektsvekst, sterke balanser, høy dividende og god likviditet.

Selskapenes balanser er sterkere enn noensinne og bokført egenkapitalandel for norske børsnoterte selskaper er over 40 prosent, mot historisk ned mot 30 prosent.  Dette i kombinasjon med lavt rentenivå, økt press fra styrer om økt avkastning på kapitalen og en rekke store private equity-aktører med velfylte lommebøker, gjør fusjoner og oppkjøp til et svært aktuelt tema for 2006.

I oktober 2005 så vi Ericsson legge inn bud på engelske Marconi, i november bød en gruppe private equity-selskaper på danske TDC, ISS led samme skjebne tidligere på året. I Norge bør nevnes Gjensidiges bud på Oslo Areal, Sages bud på Visma, Seadrills overtagelse av Smedvig, og nå sist på mandag hvor det kom bud på Nemi og Gambro.


Jeg har prøvd å identifisere noen aktuelle oppkjøpskandidater:
 
Norgani
Norgani gir deg en unik eksponering mot det nordiske hotell eiendomsmarkedet. Selskapet har siden starten i 2005 kjøpt 63 hoteller fordelt på 42 i Sverige, 12 i Norge, syv i Danmark og to i Finland. Hotellmarkedet i alle fire nordiske land har vist en sterk positiv utvikling siste tiden. Med en fortsatt sterk økonomisk vekst for regionen og en begrenset tilbudsvekst de kommende årene vil både belegg og priser fortsette å utvikle seg positivt. Når vi ser enkelte syndikerte eiendomsprosjekter omsatt ned mot fem prosent yield (avkastning) i både Norge og resten av Norden fremstår Norgani på 6,9 prosent yield som en meget attraktiv oppkjøpskandidat for livselskaper og andre som ønsker en diversifisert eiendomsportefølje.  Et bud på 95 kroner aksjen tilsvarer en yield på seks prosent, fortsatt 100 basispunkter høyere en børsnoterte eiendomsselskaper i Norden.
 
Awilco Offshore
Awilco Offshore eier to boligrigger og har 6 ultra moderne jackup drilling-rigger under bygging i Singapore. Første riggen blir levert juni 2006 og er sluttet med Arabian Drilling Company på fem år bareboat til 71.800 dollar dagen. Det er i dag 56 Jackups under bygging tilsvarende 15 prosent av flåten og nye bestillinger i dag vil først kunne leveres 2009. Gjennomsnittlig alder på flåten (før nybygg) er 24 år. Vi har siste seks måneder sett betydelig interesse for å kjøpe rigger/selskaper med rigger under bygging og ikke minst selskaper med driftskompetanse, noe Awilco har sikret gjennom Premium drilling. Awilco handler i dag på over 20 prosent rabatt på bokført verdi og vi har en diskontert kontantstrøm på (DCF) verdi på 75 kroner aksjen.


Fast
Fast leverer verdensledende teknologi innenfor megatrenden ”enterprise søk”. Mengden tilgjengelig informasjon øker eksponentielt, og gode søkeverktøy som presist finner riktig informasjon hjelper bedrifter å redusere kostnader samt øke inntekter og gir for noen et viktig strategisk konkurransefortrinn. Selv om Fast og Autonomy er ledende i dette segmentet, er markedet fremdeles ungt og fragmentert. Store selskaper som Microsoft og IBM har jobbet med å komme opp med løsninger, men har så langt ikke lykkes. Vi tror flere store aktører søker eksponering mot søkemarkedet og at Fast kan være inngangsbilletten. En stor kontrollerende eier har tidligere gjort det vanskelig for budgivere å få kontroll, noe som har endret seg etter at Fast kjøpte Opticom.

          
Electrolux
Electrolux er en av verdens ledende produsenter av husholdningsprodukter, både innendørs (hvitevarer og støvsugere) og utendørs gjennom Husqvarna. Senest i forrige uke fikk konkurrenten Whirpool godkjent sitt bud på Mytag til en pris som implisitt ville verdsette hvitevaredivisjonen i Electrolux til 55-60 milliarder. Outdoor products (Husqvarna) tjente tre milliarder i 2005 og priser vi divisjonen på snittet av sektoren er verdien 35-50 milliarder tilsvarende 320-340 svenske kroner aksjen. Generalforsamlingen i Electrolux den 24. april vil trolig vedta deling av selskapet og begge divisjoner vil da fremstå som attraktive oppkjøpskandidater.


Vestas
Vestas er global markedsleder innenfor det sterkt voksende vindturbin-markedet.  Vi forventer at markedet vil vokse med 15 prosent i de neste 10 årene og flere store aktører ønsker en posisjon i dette markedet. Aktuelle kjøpere kan være Siemens, Caterpillar, Mitsubishi, Shell eller for eksempel ABB. Fokuset på alternativ energi er økende og betalingsvilligheten klart på vei opp noe en 5-dobling av verdien på REC de siste 12 måneder er et bevis på. Vestas prises til 15 ganger 2007-inntjeningen . Vi tror en kjøper kan forsvare en pris opp mot 200 danske kroner per aksje.

Andre oppkjøpskandidater som bør nevnes er Bluewater, Expert, Fred Olsen Energy, Golar, Petrojack, Opera og Storebrand.

Første innlegg kommer 4.april

Av Peter Wessel - 18.mar.2006 @ 17:49 - Kommentér
Peter Wessels første kommentar kommer tirsdag 4. april.


Peter Wessel

Peter Wessel er utdannet siviløkonom fra BI. Wessel er meglersjef i SEB Enskilda, et av de største meglerhusene i Norge og Skandinavia, og har i en årrekke hatt en finger med i en rekke viktige transaksjoner på Oslo Børs. Han startet sin karriere i Oslo Securities som obligasjonsmegler og flyttet deretter over til SEB som obligasjonsmegler. Siden 1997 har han sittet på aksjebordet og jobbet seg opp til å bli en av de mest anerkjente meglerne i det norsk markedet. Han har flere av de beste investorene på Oslo Børs på sin klientliste.

september 2007
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
hits